خانه / درگذشت جهان پهلوان تختی (روزجوانمردی وفتوت)